So sánh phần mềm OKRs

OKRs – Mục tiêu và kết quả then chốt là một phương pháp phổ biến để thiết lập và truyền đạt các mục tiêu & kết quả chính trong tổ chức. Mục tiêu chính của nó là kết nối các mục tiêu của công ty, nhóm và cá nhân với các kết quả có thể đo lường được, khiến mọi người cùng nhau đi cùng về một hướng.

Công cụ miễn phí này giúp bạn chọn một sản phẩm phần mềm OKRs dựa trên nhu cầu của bạn. So sánh từng ứng dụng OKRs với nhau.


So sánh các phần mềm OKRs

So sánh từng nhà cung cấp phần mềm OKRs với nhau